Audit


Pri výkone overenia ročnej účtovnej závierky sa hlavne zameriame na tieto významné skutočnosti:

- verné zobrazenie stavu majetku a záväzkov, vlastné imanie predstavujúce súhrn vlastných zdrojov krytia majetku , finančnú situáciu a hospodársky výsledok,
- problémové oblasti identifikované v predchádzajúcom účtovnom období,
- zmeny alebo zavedenie nových legislatívnych a vládnych princípov,
- dodržiavanie predkladania údajov z účtovnej a štatistickej evidencie,
- účtovná závierka a účtovný informačný systém,
- účtovníctvo na analytických a podsúvahových účtoch,
- analýza hospodárenia,
- investície,
- inventarizácia a analýza kvality aktív,
- obozretnosť podnikania a prislúchajúci informačný systém,
- vnútorné kontrolné prostredie,
- organizácia a výkon riadenia,
- inventarizácia majetku a záväzkov,
- posúdenie zostatkov na opravných účtoch,
- tvorba a použitie rezerv
- a iné skutočnosti súvisiace pri výkone auditu.

Podstatou auditu – overenia je vytvorenie nezávislého názoru audítora na účtovníctvo ako celok. Preskúmanie a zhodnotenie záverov, vyplývajúcich z audítorských dôkazov, spočíva, či je účtovníctvo vedené úplne, správne a preukázateľne. V tomto sa posudzuje korektnosť a priebeh finančných operácií v hospodárskom roku, ich význam a možné dopady na ďalšiu existenciu overovaného objektu v budúcnosti.

Cieľom nášho pôsobenia u klientov je teda správne pochopiť fungovanie daného subjektu, analyzovať jeho podnikateľské chovanie s premietnutím všetkých vnútorných a vonkajších faktorov včítane potenciálnych rizík a tým dokázať zistiť vnesené nesprávnosti. Na základe zistení urobiť závery, zoznámiť s nimi vedenie spoločnosti a zároveň navrhnúť riešenie.

TIP

Blíži sa ročná uzávierka. Využite naše služby už skôr pred uzavretím finančných výkazov a daňových priznaní.